PKN welkomstbrief PKN welkomstbrief


HERVORMDE GEMEENTE BENNEKOM
 
 
                      Aan: De nieuw ingekomene(n) in de
                                                 Hervormde gemeente te Bennekom
 
Geacht(e) mevrouw/heer/familie,
 
De Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente heet u hartelijk welkom in Bennekom en hoopt dat u hier snel zult inburgeren. Wij spreken de hoop uit, dat u zich ook kerkelijk bij één van onze wijkgemeenten zult thuisvoelen en dat u op één of andere manier wilt meewerken aan de opbouw van onze gemeente.
 
De kerkdiensten worden gehouden in de Oude of Sint Alexanderkerk (Dorpsstraat) en in de Ichthuskerk (Korenlaan); de morgendiensten beginnen om 9.30 uur en de avonddiensten beginnen om 18.30 uur.
Voor de wijkgemeente 2 en 3 beginnen een aantal diensten om 9.00 uur en 10.30 uur, deze worden in het kerkblad 'Bij-Eén'  gepubliceerd.
 
Onze gemeente is onderverdeeld in drie wijkgemeenten - elk met een eigen wijkkerkenraad. Hierover kunnen wij u het volgende vertellen.
 
Onze Hervormde Gemeente kent verschillende modaliteiten (richtingen). Daarin is zij een weerspiegeling van het geheel van de Nederlands Hervormde Kerk.
De drie wijkgemeenten ervaren het als een positief gegeven, dat deze modaliteiten met elkaar in gesprek zijn via de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad. Hervormd Bennekom kent, geen zgn.  "deelgemeenten" en heeft daar ook geen behoefte aan.
Enerzijds liggen de verschillen op het gebied van liturgische vormgeving, anderzijds betreffen zij de theologische benadering.  Elke wijkgemeente tracht gestalte te geven aan de opdracht, die haar van Godswege vanuit Zijn Woord wordt voorgehouden.
 
Wijkgemeente 1 legt in de prediking de nadruk op de normering voor leer en leven aan Schrift en Belijdenis.
Wijkgemeente 2 wil als gemeente van Jezus Christus in verkondiging en leven het gezag van de Bijbel als Gods Woord centraal stellen. Zij voelt zich in onderlinge gemeenschap verbonden met de gestorven en opgestane Heer. Van daaruit zoekt de gemeente naar antwoorden op vragen en noden van deze tijd. De gemeente heeft een confessionele inslag.
Wijkgemeente 3 wil een open vorm van gemeente zijn, pastoraal, diaconaal en oecumenisch, vanuit het hart van het Evangelie en de traditie van eeuwen, gericht op mensen van deze tijd.
 
Mocht u zich in de wijk waarin u woont, kerkelijk niet thuisvoelen, dan is het mogelijk zich voor de pastorale verzorging te laten overschrijven naar een andere wijkgemeente. U dient hiervoor een formulier te halen bij het Kerkelijk Bureau en dit getekend in te dienen bij de scriba van de kerkenraad van de wijk waarbij u wenst ingeschreven te zijn.
U kunt op de plattegrond (zie ommezijde) zien tot welke wijkgemeente u geografisch behoort.
 
WIJKGEMEENTE l-  predikant: ds. J. van Dijk, Callunalaan 12, tel. 304955
                                             scriba: dhr. J.D.C Laurens, Acacialaan 8, tel. 416396
                                                  e-mail:
WIJKGEMEENTE 2- predikant:  mw. ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel, Ds. Medenbachweg 3, 3851LR Ermelo  
                                           scriba: dhr. M. van der Leeuw, Fluitakker 21, tel. 418478
                                                  e-mail:   
WIJKGEMEENTE 3- predikant: dr. W. Smit, postadres:  De Plantage 25, 3931 DX Woudenberg.
                                                tel. 06 5783 5806
                                           scriba pastoraat: mw. E. Vermeulen-van Beek, Commandeursweg 142,
                                                  tel. 41 55 46
                                                  e-mail:
                                                  scriba beleid: mw. H.A.E. van Haarlem-Smits, Oost Breukelderweg 24, tel. 416931
                                                  e-mail:
ALGEMENE KERKENRAAD- scriba: dhr. B.F. Schuver, Veenderweg 27, tel. 415780
                                                  e-mail:
 
 
 
Verder willen wij u voor de dagelijkse activiteiten in onze gemeente wijzen op:
* Het kerkblad 'Bij-Eén' dat vrijdags om de 14 dagen verschijnt; een abonnement kost  € 17,50 per jaar.
Het kerkblad is een gezamenlijke uitgave van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Bennekom. Voor opgave abonnement kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau, 't Kerkheem, Kerkhoflaan 34, tel 413400.
* De gemeentegids van onze Hervormde Gemeente, waarvan u een exemplaar zal worden aangereikt door leden van de commissie van welkom.
* In 't Kerkheem achter de Oude of Sint Alexanderkerk Kerk (Dorpsstraat) vinden de meeste kerkelijke activiteiten plaats.
* Onze website: www.hervormd-bennekom.nl
 
Meer informatie zult u vinden in de gemeentegids, terwijl predikanten, scriba's en het Kerkelijk Bureau u gaarne verder willen inlichten.
 
ADMINISTRATIE:             Kerkelijk Bureau, 't Kerkheem, Kerkhoflaan 34, 6721 EZ, tel. 413400
                      postadres:        Postbus 185, 6720 AD Bennekom.
Spreekuren:     maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur
                        vrijdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur.
                        e-mail:
Wij wensen u een goede tijd in Bennekom toe!
De Algemene Kerkenraad.
 
 
 
 

 

terug