Zending Evangelisatie Commissie (ZEC)

Zending Evangelisatie Commissie (ZEC)

2016-07-Mirjam en Jaap

ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE (ZEC)
Bij de zendings- en evangelisatiecommissie zijn twee belangrijke taken ondergebracht, te weten zending en evangelisatie.
Zending
Onze gemeente is sinds 2010 betrokken bij het adoptieprogramma ‘Deelgenoten’ van de GZB. Het programma omvat het werk van Jaap en Mirjam Haasnoot uit Ede. Van 2010 tot april 2019 waren Mirjam en Jaap Haasnoot door de GZB vanuit de Hervormde Gemeente De Ark te Ede uitgezonden naar Oeganda en Zuid-Soedan. Sinds april 2019 zet Jaap zijn werk als regiocoördinator voor oostelijk Afrika voort vanuit het GZB-kantoor in Driebergen. Hij gaat regelmatig op reis om de GZB-partners en zendingswerkers in de regio te bezoeken. Vanuit de commissie wordt contact onderhouden met Jaap en Mirjam. Ook bezoekt Jaap onze gemeente.
Daarnaast organiseert de commissie een zendingsdienst op zondag, die in principe jaarlijks wordt gehouden. De invulling van deze dienst kan worden verzorgd door de eigen predikant of door iemand van de GZB of IZB uit te nodigen als spreker. De zendingsdienst wordt doorgaans gecombineerd met een preekbespreking.
Evangelisatie
  • Voor buitenlandse gasten/asielzoekers de kerkdiensten vertalen en hen voorzien van bijbels en christelijke lectuur in hun moedertaal.
  • Een huis-aan-huis folderactie om onze dorpsgenoten te attenderen op de christelijke feestdagen (Kerst, Pasen en Pinksteren). De folder wordt opgesteld en verspreid door het Bennekoms Evangelisatie Overleg (BEO), waaran ook de Chr. Ger. Kerk, de Vrij Evang. Gemeente en de Ger. Kerk deelnemen. Onze wijkgemeente neemt met behulp van een groep vrijwilligers een gedeelte van de folderactie voor haar rekening. Daarnaast wordt de folder in sommige straten persoonlijk overhandigd.
  • Deelname aan de jaarmarkten in het dorp (Dickensmarkt en de Vlegeldag), waar het BEO een kraampje inricht en bemenst.
  • Op de laatste vrijdag van de herfstvakantie wordt elk jaar voor alle kinderen in Bennekom in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar vakantiebijbelclub gehouden in 't Kerkheem en de Oude Kerk. De vakantiebijbelclub organiseren we samen met wijk Oost van Hervormd Bennekom en vele vrijwilligers binnen en buiten onze gemeente.
  • In geval gemeenteleden zich voor lange of kortere tijd belangeloos inzetten voor evangelisatieprojecten in het binnen- of buitenland kan de ZEC steun bieden. Deze steun zal in eerste instantie gericht zijn op gebed, persoonlijke en sociale betrokkenheid alsmede op het kenbaar maken van de werkzaamheden binnen de gemeente. Daarnaast kan de ZEC besluiten om de werkzaamheden financieel te ondersteunen.
  • De ZEC onderhoudt warme contacten met Felix Henrichs, die sinds 2009 als evangelist namens de Seamen's Christian Friend Society (SCFS) werkzaam is in het havengebied van Rotterdam. Aan deze contacten wordt vormgegeven door praktische steun (kaarten, breien van mutsen voor de jaarlijkse kerstpakketten voor de zeelieden) en tussentijds contact. Tevens wordt Felix met enige regelmaat bezocht. Belangstellenden zijn hierbij altijd welkom.
Denkt u in uw gebed aan het zendings- en evangelisatiewerk en om de wereldwijde uitbreiding van Gods Koninkrijk?
Samenstelling ZEC
Vacatures: voorzitter en secretaris
Wim de Haan (penningmeester), De Vlier 2, 6721 CE Bennekom, e-mail: w.j.dehaan@gmail.com, tel. (0318) 415926
Anja Bos (lid), Korenlaan 37, 6721 CT Bennekom, e-mail: anja@bos.nl, tel. (0318) 843716
Matthijs Janssen (lid; portefeuille BEO), Anemoon 16, 6721 ZB Bennekom, e-mail: matthijsjanssen@icloud.com, tel. 06-55168913

Giften
Giften voor de GZB op rekening NL91 INGB  0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen.
Giften voor de IZB op rekening NL26 RABO  0302 2061 91 t.n.v. IZB, Amersfoort.


 
terug