Achtergronden van liberaal christendom Achtergronden van liberaal christendom
lees meer »
 
Identiteit wijk 3 Identiteit wijk 3


 
Wijkgemeente 3 plaatst zich als een open (wijk) gemeente in de Protestantse Gemeente i.w. te Bennekom: vierend, lerend, pastoraal, diaconaal en oecumenisch In het Bennekomse wordt zij getypeerd als liturgisch-oecumenisch. In al het werk streven wij er naar de bijbelse boodschap te vertalen naar onze tijd zodat zij mensen inspireert en vooral ondersteunt. Hierbij is er ruimte voor de traditie van eeuwen en de inspiratie door nieuwe theologische inzichten. Dit gebeurt in catechese, vorming&toerusting, in vieringen (met aandacht voor liturgie) en persoonlijke gesprekken. De pluriformiteit van geloofsopvattingen beschouwen wij als een rijkdom! Samen een gemeenschap vormen betekent ook: omzien naar elkaar, open ogen en oren hebben voor elkaars zorgen. Meeleven op momenten van vreugde maar vooral in dagen van verdriet. De gemeente verklaart zich in navolging van Christus solidair met de zwakkeren in de samenleving. Het is Christus' opdracht aan de gemeente in het algemeen en aan de gemeenteleden in het bijzonder zich te bekommeren om en op te komen voor hen in de samenleving die tussen wal en schip dreigen te vallen. De bijbelse begrippen van liefde en bewogenheid staan hierbij centraal. Wijk 3 staat positief t.a.v. zegening van zowel huwelijks- als andere relaties. Wijkgemeente 3 ondersteunt samenwerking en ontmoeting met andere kerken ter plaatse en elders. In het verlengde hiervan staat zij open om een dialoog aan te gaan met andere geloofsgmeenschappen. Wij voelen ons betrokken bij de samenleving en cultuur. De wijkgemeente gaat de zorg voor de heelheid van de schepping ter harte. Juist vanuit het geloof voelen wij ons aangesproken om rentmeesters te zijn van wat God ter bewerking van zijn aarde ons in handen heeft gegeven. Kortom: als geloofsgemeenschap voelen wij ons open en vrij en willen wij een zinnige bijdrage geven aan leven in kerk en samenleving.

 
Pastoraat op maat Pastoraat op maat
lees meer »
 
Meditatie Meditatie

ds Wouter Smit
Alle artikelen zijn geschreven door ds Wouter Smit.

lees meer »
 
Bloemstukken in de kerkdienst Bloemstukken in de kerkdienst
lees meer »
 
Kerkenraad Kerkenraad

  
Predikant:
   Dr. W. Smit
   De Plantage 25
   3931 DX Woudenberg
   e-mail:
Adviseur Kerkenraad t.b.v. pastoraat:
   E. Vermeulen-van Beek
   Commandeursweg 142
   6721 ZP Bennekom 
  telefoon 0318 415546
   e-mail:
Scriba beleid vacant:
Secratariaat:
    G. van Peursem-Drost
    Margrietlaan 53
    6721 EL Bennekom
    email:
    telefoon: 0318 416029
Algemeen wijknummer: 06- 57 83 58 06
 

 
facebook

facebook

Facebookpagina
Sinds kort heeft wijk 3 een Facebook pagina aangemaakt. Wij nodigen u/jullie hartelijk
uit om je aan te melden en ook op die manier de verbondenheid met elkaar te vergroten.
(Hervormde Kerk te Bennekom wijk III)